รอบรั้วโรงเรียนวัดบางจิก

กิจกรรมโรงเรียน

สืบสานงานของพ่อ

ข่าวในพระราชสำนัก วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ชุดสืบสานงานของพ่อ ตอน "การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม"

บุคลากรโรงเรียน

นางสาวเจติยา ดากระบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

นางดวงตา สารศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายพันศักดิ์ ศรีโปฎก
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายประสาน สารศรี
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายเสน่ห์ จอมคีรี
ช่างไม้ชั้น 4

อบรม/สัมมนา/ประชุม

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนวังไกลกังวล ประกอบด้วย  ห้องบันทึกรายการ 11 ห้อง ห้องส่งสัญญาณ ห้องควบคุมการสัญญาณ  ห้องผลิตรายการ  โรงเรียนที่ชมรายการถ่ายทอดสด คือโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม โดยไม่คิดมูลค่า  แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนปริยัตธรรมรวมทั้งหมดกว่า  30,000 แห่ง และยังรวมไปถึงโรงเรียนในประเทศเพื่อนบ้านที่สัญญาณดาวเทียมไปถึง  และสนใจขอรับอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชทาน  เช่น  ประเทศกัมพูชา  ลาว  พม่า  เวียดนาม  จีน  และมาเลเซีย  >> http://www.dltv.ac.th


DLIT (Distance Learning Information Technology) คือ เครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน

eDLTV ระดับประถมศึกษา

เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน

“eDLTV” คือ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เป็นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  >> http://edltv.thai.net

แปลงเกษตรกับการบูรณาการรายวิชา

"โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกแบบงานนำเสนอ"

ถอดบทเรียนกิจกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง