การประชุมฝ่ายต่างๆของนักเรียน

การประชุมของนักเรียนในการดูแลรักษาโรงเรียน ให้โรงเรียนนั้นน่าเรียนมากขึ้น ให้นักเรียนได้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย

ซึ่งการประชุมนั้นจะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ประกอบไปด้วยฝ่ายต่างๆดังนี้

1.หัวหน้าห้องทุกห้อง

2.ฝ่ายการเรียน ทุกชั้น ชั้นละ 1คน

3.ฝ่ายการงานทุกชั้น ชั้นละ 1 คน

4ฝ่ายสาระวัตรนักเรียนทุกชั้น ชั้นล่ะ 1คน

5.ฝ่ายกิจกรรมทุกชั้น ชั้นล่ะ 1 คน