กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนั้น ได้มีจิตอาสา ช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งในโรงเรียน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เช่น วัด