ข้อมูลครูและบุคลากร

บุคลากรโรงเรียนวัดบางจิก

นางสาวเจติยา ดากระบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางดวงตา สารศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพันศักดิ์ ศรีโปฎก
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประสาน สารศรี
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
นายเสน่ห์ จอมคีรี
ช่างไม้ชั้น 4