ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนวัดบางจิก

นางสาวเจติยา ดากระบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน