ทักษะทดลองวิทยาศาสตร์

การเรียนวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน และการทดลอง ลงมือทำจริง

คณะครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน ที่โรงเรียนวัดบางจิก

ซึ่งมีโรงเรียนใกล้เคียงมาเรียนด้วยอีก1โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดดอนขาด

ซึ่งครูได้มาให้ความรู้ต่างๆมากมาย ได้ให้นักเรียนได้ทดลองเกี่ยวกับการส่องกล้องจุลทัศน์ การลงมือทำ

อ่ไรอีกหลายอย่าง ซึ่งนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเห็นได้ชัด