บางลี่วิชาการ

เนื่องจากทางโรงเรียนบางลี่วิทยาได้จัดนิทรรศการ การโชว์ผลงานต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดทำ

และผลงานดีเด่นหลายๆอย่างเพื่อให้โรงเรียนที่อยู่รอบข้างได้เข้ามาศึกษาการจัดทำชิ้นงานต่างๆ

และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนเหล่านี้ได้นำไปเป็นแบบอย่าง และพัฒนานักเรียนของตนต่อไป