ประเมินโรงเรียนสีขาว

กิจกรรม หรือโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนวัดบางจิก ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการคิดโครงการขึ้นมา

เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมมือช่วยกันรณรงค์ต่อต้านการติดสารเสพติด