ศึกษานิทรรศการ ร.ร. วัดดอนโพธิทอง

นิทรรศการของโรงเรียนนั้นมีความสำคัญมาก กับครูทุกๆโรงเรียน เพราะการที่ครูได้ไปชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆ

ศึกษาดูการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ เพื่อมาปรับใช้ในโรงเรียนของตนเองให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป